Polityka Prywatności

Inspektor Ochrony Danych, jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


mgr Alicja Klajbor, Asystentka Zarządu- Inspektor Ochrony Danych

adres: ul. Nowy Świat 34, 80-299 Gdańsk (z dopiskiem „IOD”)
e-mail: iodo@microsystem.com.pl
telefon: +48 58 551 09 72


Administratorem Państwa danych osobowych, jest firma Microsystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bitwy pod Płowcami 38/6-9 81-730 Sopot, która prowadzi rejestr wizerunku oraz dodatkowych danych takich jak np. numer rejestracyjny pojazdu, którym się Państwo poruszają. Ewidencja następuje, jako zapis z kamer wizyjnych zainstalowanych na budynku mieszczących się na ulicy Nowy Świat 34, 80-299 Gdańsk,

Monitoring prowadzony jest przez Administratora w związku z wykonywaniem zadania realizowanego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, aby zapewnić ochronę osób i mienia znajdujących się na terenie należącym do Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane dla Zarządu firmy Microsystem sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bitwy pod Płowcami 38/6-9 81-730 Sopot.

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Co do zasady jest to okres 30 dni, przy czym okres ten może zostać wydłużony w przypadku wystąpienia zdarzeń, w których utrwalenie zapisu monitoringu przez okres dłuższy.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na państwa prawa i obowiązki.