Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych, jest firma Microsystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 34, 80-299 Gdańsk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044505, NIP 5850001980, REGON 001140909

2. Inspektor Ochrony Danych jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


adres: ul. Nowy Świat 34, 80-299 Gdańsk (z dopiskiem „IOD”)
telefon: +48 58 551 09 72

3. Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:
Spółka przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z firmą Microsystem Sp. z o.o., świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Microsystem Sp. z o.o. może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Microsystem Sp. z o.o. dokonuje przetwarzania Państwa danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Cele, w których Microsystem Sp. z o.o. może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:
a) Zawieranie oraz realizacje umów z kontrahentami spółki;
b) Rozliczenie umów z kontrahentami;
c) Realizacja zamówień, marketing naszych produktów i usług;
d) Prowadzenie ewentualnych czynności windykacyjnych oraz prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych;
e) Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie siedziby administratora (m.in. monitoring wizyjny).

Administrator informuje, że prowadzi rejestr wizerunku oraz dodatkowych danych takich jak np. numer rejestracyjny pojazdu, którym się Państwo poruszają. Ewidencja następuje, jako zapis z kamer wizyjnych zainstalowanych na budynku mieszczących się na ulicy Nowy Świat 34, 80-299 Gdańsk. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku mogą być udostępniane dla Zarządu firmy Microsystem sp. z o.o., ponadto będą one przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do w.w celów (co do zasady jest to okres 3 miesięcy, przy czym okres ten może zostać wydłużony w przypadku wystąpienia zdarzeń, w których wymagane jest dłuższe utrwalenie zapisu monitoringu). Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

4. Odbiorcy danych osobowych:
W toku prowadzenia działalności Microsystem Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na spółce obowiązków prawnych.

Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:
a) Dostawców usług zaopatrujących Microsystem Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające sprawne funkcjonowanie oraz zarządzanie organizacją spółki (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zajmującym się ochroną fizyczną obiektu mieszczącego siedzibę Microsystem Sp. z o.o., firmom kurierskim i pocztowym);
b) Kontrahentów Spółki, którym Państwa dane mogą zostać przekazane na potrzeby realizacji zawartych umów, w celach identyfikacyjnych i kontaktowych;
c) Dostawców usług prawnych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, podatkowych, rachunkowych oraz wspierających Microsystem Sp. z o.o. w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

5. Czas przetwarzania danych:
Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji, tzn. przez okres realizacji umowy łączącej Microsystem Sp. z o.o. z Państwem, a po jej zakończeniu bądź wygaśnięciu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

6. Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych:
Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Profilowanie:
Spółka Microsystem Sp. z o.o. nie dokonuje profilowania Państwa danych, jak również nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji.

8. Przysługujące prawa:
W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:
a) Prawo żądania dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania;
b) Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne;
c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO;
d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo firmie Microsystem Sp. z o.o.;
f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest:
– wykonywanie przez administratora zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;- prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
g) Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez firmę Microsystem Sp. z o.o. naruszają przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Microsystem Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.